Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: Saskia Chatillon gevestigd te Berlicum;
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;
Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;
Diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals consult, training en coaching;
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Training: een door aanbieder aangeboden training met verschillende onderdelen, zoals opleiding, training en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder;
Deelnemer: een door afnemer aangewezen deelnemer aan een training;

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van diensten en producten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties
2.2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.
2.3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
2.4. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2.6. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.7. Onder de term ‘schriftelijk’ ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst voor het volgen van een training komt tot stand door ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde bevestigingsformulier, gevolgd door een schriftelijke mededeling door aanbieder van de acceptatie van afnemer en de door haar aangewezen deelnemer in de training aan aanbieder.
3.2. Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd zijn in de training.
3.3. Zolang de in artikel 3.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een training tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.
3.4. Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Prijzen
4.1. Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst.
4.2. De door aanbieder opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
4.3. Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van een dienst op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een dienst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Betaling en facturering
5.1. Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
5.2. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.
5.3. Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
5.4. Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.
5.5. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.6. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
5.7. Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
5.8. Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal 75,– euro.
5.9. Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
5.10. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.

6. Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een training
6.1. Afnemer (resp. een door haar aangewezen deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training en/of coaching benodigde essentiële informatie.
6.2. Een deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
6.3. Afnemer staat ervoor in dat zij en een door haar aangewezen deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.
6.4. De onderdelen van een training dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.
6.5. Afnemer resp. een door haar aangewezen deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training en/of coaching.

7. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een programma
7.1 Aanbieder is gerechtigd:
a. om de inhoud van een training tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
b. de planning van onderdelen van een training ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
c. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer (deelnemer) ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

8. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer bij een programma
8.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een training op te zeggen.
8.2. Annulering van deelname aan een training respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van aanbieder dat is vermeld op de website van aanbieder.
8.3. Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.
8.4. Het in artikel 8.1 en 8.2 bepaalde geldt behoudens het recht van afnemer om deelname aan de training te annuleren indien afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van het programma heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Afnemer (deelnemer) dient aanbieder hierover aan het eind van de eerste dag van de training te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 dagen werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet restitueerbare aanbetaling, aan afnemer gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 8.5.
8.5. Bij annulering van deelname aan een training is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan de training. Het staat aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
8.6. Verplaatsing van geplande een-op-een afspraken in een training is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
9.2. Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens haar of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.
9.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie van de training door afnemer.

 

10. Overmacht
10.1. Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10.2. Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van aanbieder, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.
10.3. In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
10.4. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer nakomt.

11. Vertrouwelijkheid
11.1. Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer, tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
11.2. Afnemer/deelnemer is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde diensten, training, documenten, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, folders, uitingen op internet/site van aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken en andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder berusten bij aanbieder, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
12.3. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

13. Opschorting en beëindiging
13.1. Indien:
a. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;
b. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;
d. afnemer resp. deelnemer ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

14. Persoonsgegevens
14.1. Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
14.2. Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een training. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals programma’s, events en aanbiedingen) door aanbieder.
14.3. Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
14.4. Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stopzetten.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
15.1. Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.
15.2. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

16. Wijzigingen
16.1. Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.